Tučín
  1. Alternativní odkaz na webkameru (testovací verze): obec-tucin.click2stream.com
  2. VL plugin ke stažení: http://get.videolan.org/vlc/2.2.1/win32/vlc-2.2.1-win32.exe
  3. Z odkazu uvedeného výše si stáhněte/spusťte instalační balíček.
  4. Po najetí do okna Volba součástí je nutné, aby zůstalo zatrhnuté políčko WEB Plugins a obě položky pod ním (Active X a Mozilla plugin).
  5. Po nainstalování je potřeba restartovat prohlížeč, a znovu načíst stránku s webkamerou. Bude to chtít potvrzení, že souhlasíte s použitím doinstalované součásti.
  6. Pak už stačí chvilka strpení (podle rychlosti připojení) a webstream se spustí.
Drobečková navigace

O obci Tučín > Historie > Historie obce

Historie obce

když archeologické nálezy jsou velmi skromné, je nade vší pochybnost, že katastr obce byl osídlen již v dávném pravěku.
Tučínská travertinová kupa a okolní minerální prameny jistě přitahovaly pozornost pravěkého člověka, naneštěstí však jeho existenci v dané lokalitě dokládá jen jediný nález bíle patinovaného štípaného pazourkového nástroje typického pro období paleolitu.Pohlednice Tučína - asi rok 1912

Jelikož je však již dnes bezpečně prokázáno mladopaleolitické osídlení travertinové kupy, na níž dnes stojí přerovské Horní náměstí, dá se předpokládat, že lovecké skupiny, pohybující se zde v průběhu paleolitu, se naší lokalitě nevyhýbaly, nelze však prozatím blíže určit dobu, kdy se tak dělo.
Nález jadeitové sekyrky v trati "Šerý" dokládá přítomnost člověka v době neolitu - mladší době kamenné, cca 5500 - 4000 př. n. l. a nález sekeromlatu vybroušeného z olivínického čediče spadá do mladší doby bronzové ( 1300 - 1000 př. n. l.). Dolní konec obce, od nepaměti zvaný "Mohelňa", by mohl naznačovat dřívější existenci žárového pohřebiště z doby osídlení lidem lužických popelnicových polí.

V neprospěch archeologických nálezů svědčí jistě i samotný charakter katastru rozkládající se na úrodném černozemním půdním typu, což bylo vždy příznivé pro zemědělské využití. V důsledku intenzivního zemědělského využití půdy byly mnohé pozůstatky pravěku rozorány a tak nenávratně zničeny. Proto jsou historické nálezy více dochovány v lesích a remízech, které však v katastru obce Tučín chybí.

Charakteristickým pro dějiny obce Tučín je fakt, že osedlí patřili k několika vrchnostem.

Nejstarší písemná zmínka o Tučíně pochází z roku 1351. Podle zápisu v zemských deskách prodali Tobiáš a Beneš ze Štrálku urozeným mužům Janovi a Drslavovi, bratřím z Kravař, a jejich dědicům, čtyři lány se vším příslušenstvím, které drželi ve vsi Tučíně. V roce 1371 směnil Vok z Kravař vsi Pavlovice a cokoliv měl v Prusínkách a v Tučíně ony čtyři lány za statky Paršovice, Valčovice a Rakov patřící Ješkovi Hromadovi z Horky.

Mezi významnější majitele patřili ve 14. století pánové z Nákla, v 15. století Vilém z Pernštejna získal od Viktorína Bavora z Holovic svobodnou vůli na list od českého krále Jiřího Poděbradského svědčící na sto kop grošů na půl vsi Tučína a tím se část obce stala součástí pernštejnského majetku soustředěného kolem měst Lipníka a Hranic.

V polovině 16. století prodali Perštejnové helfštýnské panství Půtovi z Ludanic, a to včetně části Tučína, krátce byl majitelem této části obce i pan Petr Vok z Rožmberka s Kateřinou z Ludanic. V roce 1636 měl v obci 8 poddaných i Karel starší ze Žerotína.
Před třicetiletou válkou patřil jeden díl obce k panství domaželickému, druhý díl k panství želatovickému, třetí díl tvořil svobodný dvůr.
V roce 1795 koupil panství přerovské, přestavlcké a želatovické s Tučínem hrabě Antonín Alexandr z Magnisů a v držení tohoto rodu zůstalo až do roku 1917, kdy je hrabě Antonín Magnis prodal agrární bance.

Z pohrom, které postihly obec lze vzpomenout v roce 1853 velký požár, při němž vyhořelo půl vesnice, v roce 1866 epidemii cholery, která si vyžádala v obci 28 obětí a v roce 1910 silnou větrnou smršť, která zničila větrný mlýn z roku 1743.

V roce 1913 byl do vsi zaveden elektrický proud a následně i zřízena telefonní stanice.

Z osvětových a vzdělávacích spolků existoval jako první již předválečný čtenářský spolek, později přeměněný na odbor Národní jednoty, jehož majetkem bylo divadelní jeviště pořízené v roce 1906, pak tělocvičná jednota Sokol, tělocvičná jednota čsl. Orla. Z hospodářských spolků místní pojišťovací spolek hovězího dobytka a odbor zemské dobytčí pojišťovny v Brně. V roce 1922 byl založen spolek dobrovolných hasičů, jak uvedeno jinde. V roce 1923 se ustavila Místní domovina domkářů a malorolníků v Tučíně, 1924 Místní družina katolických zemědělců čsl., 1925 Spolek k pojišťování skotu na vzájemnosti, 1926 Místní jednota čsl. malozemědělců, domkářů a živnostníků.

V okolí je Tučín znám především pro své koupaliště vybudované v roce 1940, které je napájeno podzemní minerální vodou teplou 21°C z místního, dnes již zrušeného travertinového lomu. Travertin se v obci těžil až do 80. let 20. století. Málokdo však ví, že se v obci málem kromě již zmíněného travertinu těžilo i uhlí. Nález byl učiněn náhodou při hloubení studny na obecním pozemku v roce 1935. Naštěstí průzkumné vrty zjistily jen slabou vrstvu "smolného" uhlí.

V poválečné době se rozšířila výstavba rodinných domků, v roce 1957 bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo, které se v roce 1962 sloučilo s JZD Želatovice a JZD Podolí pod názvem JZD Družba se sídlem v Želatovicích.

V roce 1976 došlo ke sloučení Místních národních výborů v Želatovicích, Tučíně a Podolí, které trvalo až do roku 1991. Během této doby byla vybudována kanalizace a vodovod.
Z velkých investičních akcí po osamostatnění je nutno uvést výstavbu plynovodu v letech 1993 - 1995 a v r oce 1997 nové telefonní vedení.

Podle Hosáka "Místní jména na Moravě a ve Slezsku" se uvádí roku 1351 in villa Tuczin, 1360 - de Tuczin, 1512 ve vsi Tuczinie, od roku 1872 již Tutschin a Tučín. Název obce pravděpodobně vznikl z osobního jména Tucha (jde o zkratku některého ze složených osobních jmen s komponentem Tuch-, Tucho-, tuch - "odvaha", obdobně Drahotuch, Sobětuch, Tuchorad) příponou -ín.

Vývoj počtu obyvatel:
V roce 1850 žilo v obci 375 obyvatel, v roce 1900 510 obyvatel v 83 domech, v roce 1950 497 občanů ve 102 domech, v roce 2000 424 občanů.

Škola
Od dávných dob byl Tučín přifařen a přiškolen do Pavlovic. Když však byla v roce 1834 postavena škola v Želatovicích, byl Tučín poukázán tam. V roce 1898 byla i v obci zbudována vlastní jednotřídní škola, která byla roku 1901 rozšířena na dvojtřídní. Školu navštěvovalo přes 100 dětí. Vzhledem ke klesajícímu počtu žáků byla v roce 1979 uzavřena a děti byly převedeny do školy v Želatovicích.

Novinky v letech 2005 -2006Budova občanské vybavenosti

V letech 2005 až 2006 byly investice obce zaměřeny převážně na občanskou vybavenost. V záměru obce bylo vybudovat novou požární zbrojnici, knihovnu ,čítárnu s klubovnou  a rozšířit sál budovy OÚ. S pomocí dotací z POV se podařilo a vše bylo slavnostně uvedeno do provozu. Starosta obce Řezníček Jiří slavnostně přestřihl pásku a uvedl hosty a občany do nových prostor. Stará budova získala touto přístavbou a celkovou opravou fasád i novou sedlovou střechu.

Budova OÚ zadní pohled

V průběhu roku byly opraveny a zabezpečeny proti nepřízni počasí obě čekárny autobusu. V průběhu  dvou let byly vykoupeny a odstraněny dva rodinné domy v havarijním stavu a místo bylo zatravněno.Náročná oprava, výměna staré kanalizace kolem cesty za Markovým  byla nečekanou ale nevyhnutelnou investicí. Pro sportovce obec zakoupila šatnu – buňku, kterou si fotbalisté  zastřešili svépomocí sedlovou střechou a  vybudovali  malé ochozy pro diváky.
Více na Proměny obce

 

 V letech 2002 - 2004

obec v rámci zlepšení životního prostředí a vzhledu obce ozelenila náves se zachováním tradičního vesnického stromořadí starých krajových odrůd ovocných stromů. Přestárlé nemocné stromy byly nahrazeny novými.I prostranství před nově zrekonstruovanou částí obecního úřadu se upravilo zelení.

V obci se vybudovalo nové víceúčelové hřiště pro 11 druhů sportů vedle areálu koupaliště a dětské hřiště na návsi. Svých změn dosáhly i po částech vybudované chodníky a penetrací zpevněné místní komunikace včetně rozšířeného veřejného osvětlení. Od roku 2002 se vznikem skupiny dobrovolných "Nadšenců" se obnovily dřívější lidové tradice Vodění medvěda , Pochování basy, Kácení máje, srpnová noc a dnes již můžeme říct, že pokračuje nová tradice přivítání Nového roku setkáním občanů na návsi a přípitkem se starostou završeným společným ohňostrojem.Obec pravidelně pořádá zájezdy do divadla .V obci se každým rokem pořádají Obecní ples a Ples SDH Tučín. V roce 2004 bylo uspořádáno 1. setkání seniorů, které bude pokračovat i v dalších letech.
V témže roku byla zahájena v katastrálním území obce Tučín Komplexní pozemková úprava s nedokončeným scelením.