Tučín

Informace pro rodiče

Mateřské školy budou v provozu pro děti, které mají povinnou předškolní docházku od 12.4.2021 a bude uskutečněno v neměnných skupinách do 15 dětí.

V mateřské škole mohou být také děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole,
školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola
dvouletá, nebo
▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,
▪ příslušníci ozbrojených sil,
▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Testování dětí ve škole:  https://testovani.edu.cz/

Foto dětí v následujícím šk. roce:

 

stastna-skolka.PNG

Zápis proběhne v době od 4.-12.5.2021

Vzhledem k mimořádným opatřením v ČR bude zápis do MŠ organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Potřebujete:

Žádost

Evidenční list

Vyjádření lékaře

Kopii rodného listu

Prohlášením zákonného zástupce, že je dítě řádně očkované ( netýká se dítěte, jehož věk k 1.9.2020 je 5 let a vyšší - plní povinné předškolní vzdělávání)  

Prostou  kopií očkovacího průkazu ( netýká se dítěte, jehož věk k 1.9. 2020 je 5 let  a vyšší - plní povinné předškolní vzdělávání)

Jakou formou:

-datovou schránkou - i8jsviq

-emailem s elektronickým podpisem (ne prostý email!)

-poštou

-po domluvě osobně v mateřské škole

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí:

-na webových stránkách školy

-na vývěsce u zastávky

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 26.5. 2020. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Po obdržení žádosti registrační číslo zašleme zákonnému zástupci emailem nebo sms.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě

JÍDELNÍČEK

 https://www.jidelna.cz/jidelni-listek/?jidelna=1100

Odhlašování obědů do 7.30  581 227052 nebo 725195917

 

   MŠ UZAVŘENA

 

19.7.-31.8.2021