Tučín

Informace pro rodiče

Informativní schůzka 3.4.2024 v 15.30 

Foto dětí v následujícím školním roce:

  • stránky obce
  • aplikace Naše MŠ

    

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA TUČÍN OD ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025.

 

Statutární zástupce v Mateřské škole Tučín na základě žádosti rodičů, zákonných zástupců a po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, podle ustanovení § 165,odst. 2, písmena b a podle § 34zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) , v platném znění o souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

rozhodl takto:

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE                                        ROZHODNUTÍ

 

01                                                                                          přijat

02                                                                                          přijat

03                                                                                          nepřijat

04                                                                                          přijat

 

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s ustanovením §68, odst. 5, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, prostřednictvím ředitele (statutárního zástupce) školy, který rozhodnutí vydal, odvolat ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje – odboru školství, mládeže a tělovýchovy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

V Tučíně  dne 20.5.2024

 

 

 

                                                                                                       Eva Kosíková

                                                                                                   ředitelka MŠ Tučín

                                

 

 

AKCE MŠ

 

2024

 

26.4.Keramika -MŠ

30.4.Koncert kino Hvězda

2.a 3.5.Zápis do MŠ

13.3. Kvetoucí ráj-MŠ

24.5.Muzikoterapie

28.5.Sférické kino

3.-7.6.Škola v přírodě

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ  ŠKOLY

    NA ŠKOLNÍ ROK 2024/25                  A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

         od 2.5. do 3.5.2024

        v době od 10-11.30hod

 Do MŠ je třeba doložit:

 - žádost o přijetí

- evidenční list (vyjádření lékaře)

- kopii rodného listu

 Doklady se podávají:

- datovou schránkou

- emailem s elektronickým podpisem

- poštou

- osobním předáním v MŠ v době zápisu

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,

se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě (nástěnka MŠ, www stránky školy, vývěska OÚ Tučín) a to po dobu 15dnů.

Rodič obdrží registrační číslo při podání žádosti.

Na školní rok 2024/25 jsou ředitelkou školy stanovena kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Dokumenty jsou ke stažení na stránkách školy.

 

 

 

 

 

     JÍDELNÍČEK

 https://www.jidelna.cz/jidelni-listek/?jidelna=1100

tel: +420725195917

   PROVOZNÍ DOBA

      PO- PÁ 6:30-15:30 

     MŠ UZAVŘENA

        15.7.-30.8.2024

 

Státní svátek:

29.3.Velký pátek

1.4.Velikonoční pondělí

1.5.2024

8.5.2024

5.7.2024

28.10.2024

 

Vánoční prázdniny: