Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Matrika Personální agenda Mzdová agenda Účetní SMLOUVY EVIDENCE DOCHÁZKY STRAVOVÁNÍ EVIDENCE ÚRAZŮ VZDĚLÁVÁNÍ,ŠKOLENÍ
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) správce správce správce správce Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce
Účel zpracování Matrika personalistika platy vedení účetnictví smluvní vztahy personální a pracovní agenda evidence strávníků evidence úrazů proškolování pracovníků
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
děti,rodiče,lékařský posudek,přihláška ke stravování,zmocnění pro vyzvedávání dětí,zaměstnanci zaměstnanci  zaměstnanci zaměstnanci smluvní strany zaměstnanci strávníci,zaměstnanci zaměstnanci,děti zaměstnanci
Kategorie osobních údajů jmenné,adresní,zdravotní údaje,rodné číslo,data narození,bydliště,doručovací adresy,kontaktní údaje,rodinný stav jmenné,adresní,zdravotní údaje,rodné číslo,data narození,bydliště,doručovací adresy,kontaktní údaje,rodinný stav jmenné,adresní,zdravotní údaje,rodné číslo,data narození,bydliště,doručovací adresy,kontaktní údaje,rodinný stav jmenné,adresní,zdravotní údaje,rodné číslo,data narození,bydliště,doručovací adresy,kontaktní údaje datum narození,jmenné,adresní,IČO,RČ,TP jmenné jmenné,adresní,datum narození jmenné,adresní,datum narození jmenné,adresní,datum narození
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců ředitelka MŠ,zaměstnanci MŠ, inspekce,zákonní zástupci,PPP,OSPOD ředitelka MŠ,účetní,zpracovtel mezd,kontrolní orgány ředitelka MŠ,účetní,zpracovtel mezd,kontrolní orgány ředitelka,účetní ředitelka,účetní,smluvní strany ředitelka,inspekce ředitel,zařízení školního stravování ředitel,BOZP,inspekce ředitel,BOZP,inspekce
Doba uchování osobních údajů 10 50 50 10 10 5 5 10 10
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání Ne Ne Ne ne NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c b c c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   561/2004Sb. Školský zákon 262/2006Sb.Zákoník práce Zákon č.563/1991Sb.,o účetnictví ,zákon č.262/2006Sb.,Zákoník práce Zákon č.563/1991Sb.,o účetnictví ,zákon č.262/2006Sb.,Zákoník práce Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle smluvního ujednání 262/2006Sb.Zákoník práce 561/2004Sb. Školský zákon 561/2004Sb. Školský zákon 561/2004Sb. Školský zákon
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE